Všeobecné obchodní podmínky Barevné školy jazyků

Všeobecné obchodní podmínky Barevné školy jazyků 2022-04-25T08:31:57+02:00

Všeobecné obchodní podmínky Barevné školy jazyků

I. JAZYKOVÁ ŠKOLA

Jazykové školy Barevné školy jazyků – Barevný svět jazyků s.r.o., Barevná škola jazyků s.r.o., Barevné studio jazyků s.r.o. (dále jen Jazyková škola) poskytuje služby v

oblasti jazykového vzdělávání, přičemž tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi Jazykovou školou a studentem jazykových kurzů a jsou pro

zúčastněné strany závazné. Cílem Jazykové školy je poskytnout studentům co nejkvalitnější služby v oblasti vzdělávání.

II. PŘIHLÁŠENÍ DO KURZU A VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní vztah mezi Jazykovou školou a studentem vzniká na základě vyplnění přihlášky z webových stránek www.bsj-schools.cz , přihlášky vyplněné v kanceláři Jazykové školy nebo potvrzení úvodního mailu s našimi podmínkami. Student může od přihlášení do kurzu odstoupit písemnou formou nebo formou emailu do uplynutí lhůty pro řádné zaplacení kurzovného uvedené v bodě III., této smlouvy. Případ odstoupení po řádném zaplacení kurzovného je upraveno v bodě IV. (Storno podmínky).

III. PLATBA

1. Kurzovné je možné hradit převodem z účtu na účet. Kurzovné je hrazeno na základě obdržení výzvy k zaplacení kurzovného a informaci o zařazení do kurzu a dle údajů na daňovém dokladu. Platba je možná též pomocí benefitů nebo v hotovosti, tyto možnosti je nutné dohodnout předem. Benefity nelze uplatnit na výuku za sníženou cenu a faktury, které nepřesahují částku 2000,- Kč.

2. Individuální kurzy jsou hrazeny vždy předem v délce 10 lekcí. Předplacené lekce je potřeba vyčerpat nejpozději do 6 měsíců ode dne vystavení daňového dokladu. Po vypršení této lhůty nárok na vrácení a kompenzace lekcí zaniká. V případě požadavku vrácení peněz za nevyčerpané lekce před uplynutím zmíněné lhůty, fakturujeme manipulační poplatek ve výši 500,- Kč.

3. Dostane-li se student při plnění závazků z objednávky do prodlení, může po něm BSJ Language schools požadovat úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den z prodlení.

IV. STORNO PODMÍNKY

Podmínky pro stornování zařazení do kurzu jsou následující:

1. Zařazení do kurzu je možné stornovat pouze písemnou formou nebo formou emailu.

2. Stornování zařazení do kurzu do 14 dní před zahájením výuky – bez storno poplatku. Stornování zařazení do kurzu do 7 dní před zahájením výuky – storno poplatek: 25% kurzovného. Stornování zařazení do kurzu 7 dní do zahájení výuky – storno poplatek: 50% kurzovného. Po zahájení kurzu storno již není možné.

3. Jazyková škola si vyhrazuje právo zrušit skupinku s počtem studentů nižším než 4 a nabídnout studentovi možnost pokračovat s jinou skupinou na stejné vědomostní úrovni, pokud tato skupina existuje či navýšit cenu stávajícího kurzu, pokud s tím souhlasí všichni zúčastnění studenti.

4. Jazyková škola si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna učební osnovy, změna místa konání, změna učebny, změna výukového materiálu, změna způsobu výuky, přesunutí, zrušení hodiny apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu, případně jeho části.

6. Dojde-li ke změně kurzu nebo k jeho zrušení, bude student neprodleně informován.

7. V případě zrušení kurzu nebo jeho části Jazykovou školou, vzniká studentovi nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného.

8. V případě vrácení části nebo celého kurzovného bude částka na základě požadavku zákazníka převedena na jeho účet do 14 dnů.

9. Storno podmínky a poplatky se vztahují pro případy, kdy Jazyková škola poskytla studentovi možnost zúčastnit se jazykového kurzu podle požadavků uvedených v přihlášce.

V. ZMEŠKANÉ HODINY

1. U skupinové výuky, za neúčast studenta ve výuce neposkytuje Jazyková škola žádnou finanční ani jinou kompenzaci.

2. V odůvodněném případě (např. absence na základě předloženého lékařského potvrzení) bude studentovi nabídnuta možnost nahradit si zmeškané hodiny v jiné skupince na stejné úrovni, pokud taková skupinka existuje.

3. V případě plánované nepřítomnosti delší než 6 týdnů má student nárok na slevu 20 % z kurzovného. Plánovanou nepřítomností se rozumí nepřítomnost oznámená Jazykové škole před zahájením kurzu.

4. Pokud dojde k zameškání lekce ze studentovy strany bez řádné omluvy u individuální výuky, není poskytována studentovi žádná kompenzace.

5. Pokud dojde ke zrušení individuální výuky více než 24 hodin před zahájením výuky, je domluven náhradní termín, peníze se přesouvají.

6. Pokud dojde ke zrušení individuální výuky ze studentovy strany později než 24 hodin před termínem lekce, lekce bude fakturována, popř. odečtena z již předplacených lekcí a student nemá nárok na náhradu zameškané hodiny.

7. Pokud dojde ke zrušení výuky ze strany jazykové školy, je studentovi poskytnut náhradní termín.

VI. VÝUKA

Výuka probíhá vždy v řádně dohodnutém termínu. Výuka se po domluvě může konat i o státních svátcích a v době školních prázdnin se přerušuje jen výuka dětí školou povinných po předchozí domluvě. O případných změnách v harmonogramu (např. o konání či nekonání výuky v období školních prázdnin) bude rozhodnuto s přihlédnutím na zájem většiny studentů ve skupině a na základě dohody s lektorem v daném kurzu. Studenti budou o této změně včas informováni. V případě změny místa výuky bude tato změna studentům oznámena včas před zahájením výuky.

VII. PŘISTOUPENÍ DO KURZU A JEHO ZMĚNA

V případě, že student přistoupí do již probíhajícího kurzu více než 4 týdny po jeho zahájení, má nárok na slevu z kurzovného. Výši slevy určí jazyková škola. Jazyková škola umožní studentovi přestoupení z kurzu do takového kurzu, který svou úrovní lépe odpovídá úrovni znalostí studenta (z vlastní vůle studenta nebo na doporučení lektora) v případě, že tento přestup bude možný z kapacitních důvodů. V případě přestupu do kurzu s vyšší cenou kurzovného je student povinen uhradit cenový rozdíl, a to poměrnou část tohoto rozdílu vzhledem ke zbývajícímu počtu výukových bloků v daném pololetí. V případě přestupu do kurzu s nižší cenou kurzovného nemá student nárok na vrácení rozdílu v ceně kurzovného.

VIII. ZMĚNY ZE STRANY JAZYKOVÉ ŠKOLY

1. Jazyková škola si vyhrazuje právo na změnu lektora v kurzu. Jazyková škola si rovněž vyhrazuje právo z vážných důvodů zrušit kurz v jeho průběhu. V takovém případě má student nárok na vrácení kurzovného za výukové bloky, které se neuskuteční.

2. Jazyková škola si vyhrazuje právo dočasně přerušit kurz z důvodu zásahu vyšší moci jako např. výpadek proudu, částečná nebo generální stávka a

nepředpokladatelné události, které nejsou v jeho moci. V takovém případě nemá student nárok na vrácení kurzovného.

3. Lektor kurzu je oprávněn výuku v jednotlivém dnu zrušit bez náhrady, jestliže se ani jeden ze studentů nedostaví bez řádné omluvy do 15 minut po zahájení výuky.

4. Pokud je výuka zrušena ze strany Jazykové školy z důvodu, že lektor z vážných důvodů nemůže být přítomen na výuce, zajistí jazykové centrum v

nejbližším možném termínu odpovídající náhradu.

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Jazyková škola si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené se studentem a zrušit bez náhrady účast studenta v kurzu, a to v případě, že svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu nebo zaměstnanců a pedagogů Jazykové školy, nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu.

2. Jazyková škola může odstoupit od smlouvy v případě nenaplnění kapacity kurzu (min. 4 studentů) a to v tom případě, že kurz se stejnou úrovní není otevřen nebo je jeho kapacita již plně obsazena.

3. Jazyková škola je oprávněna odstoupit od smlouvy i v případě, že student neuhradí dohodnuté kurzovné ve lhůtě jeho splatnosti.

4. Klient, který si objedná 4 a více lekcí týdně na dobu neurčitou je povinen o ukončení spolupráce informovat Jazykovou školu písemnou formou nebo elektronicky minimálně 30 dní předem. V případě porušení tohoto bodu, je Jazyková škola oprávněna, si částku za výuku po dobu nedodržené lhůty nárokovat.

XI. SOUHLAS S OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI

Souhlas s obchodními podmínkami nabývá platnosti v případě podání závazné přihlášky (elektronické i papírové). Při dalším přihlášení se do kurzu platí podmínky už jednou podepsané, pokud se mezitím nezměnily.

XII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Jazyková škola, prohlašuje, že všechny studentem poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány a zpracovány pouze pro účely poskytované služby v rámci Jazykové školy, která se zavazuje nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Nařízení GDPR Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 je řešeno samostatným dokumentem.

2. Student podáním přihlášky prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasí se zpracování veškerých svých osobních údajů uvedených v přihlášce, které poskytl Jazykové škole, za účelem uzavření smluvního vztahu a pro marketingové účely Jazykové školy. Tento souhlas uděluje po dobu trvání takového smluvního vztahu a dále po dobu 2 let od ukončení takového smluvního vztahu.